OPĆI UVJETI I ODREDBE UPOTREBE FLUIDRA.COM PORTALA

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PORTALA FLUIDRA.COM

Prava na korištenje portala web pro.fluidra.com] (u daljnjem tekstu „Portal“) povjerena su FLUIDRA ADRIATIC, PIB BA 4404456680001, sa sjedištem na adresi: Kovinska 4A; 10000 Zagreb; Hrvatska i FLUIDRA SA, s poreznim brojem A-17728593, koji se nalazi na adresi Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) kao matična tvrtka grupe Fluidra (popis tvrtki možete pogledati na www.fluidra.com) (u daljnjem tekstu obje tvrtke, "Fluidra").

Možete nas kontaktirati na adresi info@fluidra.hr

1. Predmet i opseg

Svrha web stranice je pružiti korisniku informacije o tvrtki Fluidra Adriatic, njezine proizvode i usluge.

Portal je samo u informativne svrhe.

2. Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja uređuju pristup i upotrebu Portala. Pristup njemu podrazumijeva prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja bez ikakvih rezervi.

Korisnik je jedina strana odgovorna za uporabu Portala, bilo koji sadržaj objavljen na njemu ili putem njega i sve posljedice koje iz toga proizlaze.

Korisnik se obvezuje koristiti ovaj Portal, njegov sadržaj i usluge u skladu sa Zakonom, ovim Uvjetima i uvjetima korištenja, općeprihvaćenom dobrom praksom i javnim poretkom. Nadalje, korisnik se obvezuje da neće koristiti Portal, njegov sadržaj i usluge koje se putem njega pružaju u nezakonite svrhe ili koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, koji mogu kršiti interese i prava trećih strana ili koji na bilo koji drugi način mogu oštetiti Portal, njegov sadržaj i usluge, učiniti ih beskorisnima, učiniti ih nedostupnima, oštetiti ih ili spriječiti njihovu uobičajenu upotrebu od strane drugih korisnika.

Korisnik se također izričito obvezuje da neće uništavati, učiniti beskorisnim ili na bilo koji drugi način oštetiti podatke, programe ili elektroničke dokumente koji se nalaze na Portalu, te da neće ometati pristup drugih korisnika masovnom uporabom IT resursa putem kojih Fluidra daje usluge, kao i da ne poduzima nikakve radnje koje oštećuju, prekidaju ili uzrokuju pogreške u navedenim sustavima i uslugama.

Korisnik se također obvezuje da neće uvoditi programe, viruse, makronaredbe, aplete, ActiveX kontrole ili bilo koju drugu datoteku ili slijed znakova koji mogu prouzročiti ili bi mogli prouzročiti bilo kakvu promjenu Fluidrinih IT sustava ili sustava trećih strana.

Dokumenti i grafika objavljeni na poslužitelju mogu sadržavati tehničke i tiskarske pogreške. Dostupne informacije povremeno se mijenjaju. Fluidra i / ili njezini odgovarajući pružatelji usluga mogu u bilo kojem trenutku poboljšati i / ili promijeniti program.

Fluidra zadržava pravo onemogućiti ili blokirati pristup portalu bilo kojem profesionalcu ako prekrši ove uvjete korištenja, prava trećih strana ili važeće zakone

Fluidra ne prihvaća nikakvu odgovornost za potencijalne sigurnosne pogreške koje mogu nastati ili za bilo kakvu potencijalnu štetu uzrokovanu na uređaju kupca / korisnika (hardver ili softver) i na datotekama ili dokumentima pohranjenim na njemu kao posljedicu virusa na uređaju kupca / korisnika koristi se za povezivanje sa uslugama i sadržajem sadržanim na portalu, internetskim kvarovima, telefonskim kvarovima, smetnjama, prekidima ili prekidima u načinu rada portala iz razloga izvan kontrole Fluidre.

3.Licenca za korištenje portala

Fluidra je vlasnik i nositelj svih prava na Portalu i stoga kupcu / korisniku daje besplatnu licencu za krajnjeg korisnika za korištenje sadržaja i funkcionalnosti dostupnih na Portalu u skladu s namjenama za koje je već korišten dizajniran i, posebno, u skladu s odredbama ovdje i / ili važećim zakonima.

Licenca za korištenje portala ograničena je na teritorijalni opseg EU-a, pa iako stručnjak može pristupiti portalu izvan EU-a, njegova je uporaba odobrena samo u EU-u.

4. Intelektualno i industrijsko vlasništvo

Sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva na informacije, podatke, dijagrame, dizajne, softver, zaštitne znakove i druge sadržaje na Portalu vlasništvo su tvrtke Fluidra i / ili njezinih davatelja licence, pa je njihova upotreba, reprodukcija, prijenos, transformacija, distribucija ili iskorištavanje u bilo kojem na bilo koji način od strane kupca / korisnika zabranjeno je, osim ako takva uporaba čini dio usluge ugrađene u Portal i koja se koristi isključivo u privatne svrhe. Kršenje gore navedenog može dovesti do bilo kakvih sudskih ili izvansudskih radnji na koje se može imati pravo izvršiti.

Fluidra zabranjuje bilo kakva djela koja su protivna važećim zakonima u vezi s dokumentacijom / sadržajem koji se mogu preuzeti s portala, a konkretno, sadržaj, tj. Katalozi proizvoda, cjenici, između ostalog, ne smiju se mijenjati niti upotrebljavati njih osim one za koju su bili namijenjeni.

5.Politika privatnosti: zaštita osobnih podataka.

Fluidra ne prikuplja osobne podatke putem ove web stranice. Ubuduće, ako se osobni podaci prikupljaju putem ove web stranice, Fluidra će to prijaviti putem odgovarajuće politike privatnosti.

6. Korištenje kolačića

Fluidra ne koristi kolačiće kada Korisnik pristupa web stranici. Ako bi se kolačići u budućnosti instalirali na web stranicu, Fluidra će vas o tome obavijestiti putem pravila o kolačićima.

7. Prekidi i preinake

Usluge portala mogu se prekinuti zbog radova na održavanju ili kvarova izvan Fluidrine kontrole, koji će se riješiti u razumnom vremenskom roku.

Fluidra zadržava pravo izmijeniti značajke, funkcije i opseg usluga portala u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja, kao i promijeniti bilo koje podatke ovdje. Korisnik će dobiti razumno upozorenje o takvim izmjenama.

8. Nadležnost i mjerodavno pravo

Ovim će se Portalom upravljati i tumačiti u skladu sa zakonodavstvom. U slučaju da dođe do nesuglasica ili sporova, obje strane podnijet će sudovima u Barceloni.