OPĆI UVJETI I ODREDBE UPOTREBE FLUIDRA.COM PORTALA

OPĆI UVJETI I ODREDBE UPOTREBE FLUIDRA.COM PORTALA

Prava na upotrebu i eksploataciju Internet stranice [pro.fluidra.com] (u daljem tekstu „Portal“) posjeduje kompanija. Vaše osobne podatke će obrađivati kompanija FLUIDRA ADRIATIC d.o.o. PIB HR81293788355 sa sjedištem na adresi Kovinska 4A 10090 Zagreb, Hrvatska i FLUIDRA S.A., PIB A-17728593, sa sjedištem na adresi Avda. Francesc Macia 60, kat 20, 08208 Sabadell (Barcelona) u svojstvu matične kompanije Fluidra Grupe (listu kompanija možete pregledati na adresi www.fluidra.com) (u daljem tekstu, obje kompanije, „Fluidra“).

Možete nas kontaktirati na adresi info@fluidra.hr

1. Predmet i okvir

Svrha Internet stranice je da se korisniku pruže informacije o kompaniji Fluidra Adriatic, u smislu kompanije, njenih proizvoda i brendova.

Portal ima isključivo informativnu svrhu.

2. Uvjeti i odredbe upotrebe

Ovi Uvjeti i odredbe upotrebe uređuju pristup i upotrebu Portala. Pristup Portalu ukazuje na prihvaćanje ovih Uvjeta i odredbi upotrebe bez bilo kakvih rezervacija.

Korisnik je jedini odgovoran za vlastitu upotrebu Portala, za svaki sadržaj koji se objavi na portalu ili preko portala i za sve posljedice koje nastaju iz istog.

Korisnik se obavezuje da koristi ovaj Portal, njegov sadržaj i servise u skladu sa zakonom, ovim Uvjetima i odredbama upotrebe, opće prihvaćenom dobrom praksom i javnim redom. Nadalje, korisnik se obavezuje da neće koristiti Portal, njegov sadržaj i servise koji su osigurani kroz isti u bilo kakve nezakonite svrhe ili tako da se krše ovi Uvjeti i odredbe upotrebe, tako da krši interese ili prava trećih lica, ili na bilo koji način koji može oštetiti Portal, njegov sadržaj ili servise, učini ih neupotrebljivim, nedostupnim, ošteti ih ili spriječi uobičajenu upotrebu za druga lica.

Korisnik se također izričito obavezuje da neće uništavati, učiniti neupotrebljivim ili na bilo koji drugi način oštetiti podatke, programe ili elektronska dokumente koji se nalaze na Portalu, i da neće otežavati pristup ostalim korisnicima masovnom upotrebom IT resursa kroz koje Fluidra pruža usluge, kao i da neće izvršavati bilo kakve aktivnosti koje oštećuju, prekidaju ili dovode do grešaka u spomenutim sistemima ili servisima.

Korisnik se takođe obavezuje da neće uvoditi programe, viruse, makroe, aplete, ActiveX kontrole ili bilo koje druge datoteke ili sekvencu karaktera koji mogu izazvati ili mogu dovesti do bilo kakve izmjene u Fluidra IT sistemu ili sistemima trećih lica.

Dokumenti i slike koji se nalaze na serveru mogu sadržati tehničke i tipografske greške. Promjene se periodično rade i na dostupnim informacijama. Fluidra i/ili njeni provideri usluga mogu izvršavati unaprijeđenja i/ili izmjene na programima u bilo kojem trenutku.

Fluidra zadržava pravo da onemogući ili blokira pristup Portalu bilo kojem Profesionalcu ukoliko on ili ona prekrše ove uvjete i odredbe upotrebe, prava trećih lica ili zakone koji su na snazi.

Fluidra ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za potencijalne sigurnosne greške koje mogu nastati ili za bilo kakvu potencijalnu štetu koja može nastati na uređaju klijenta/korisnika (hardver ili softver) i na datotekama ili dokumentima koji su sačuvani na istom kao posljedica virusa na uređaju klijenta/korisnika koji se koristi za povezivanje na servise i sadržaj koji se nalazi na Portalu, kvarove na internetu, prekide telefonskih veza, ometanja, prekide napajanja ili isključenje u režimu rada Portala iz razloga koji su van kontrole Fluidra.

3.Licenca za upotrebu Portala

Fluidra je vlasnik i imalac svih prava na Portalu i, prema tome, odobrava klijentu/korisniku licencu krajnjeg korisnika besplatno, za upotrebu sadržaja i funkcionalnosti koje su dostupne na Portalu u skladu sa svrhom za koju je dizajniran i, naročito, u skladu sa odredbama navedenim ovdje i/ili zakonima na snazi.

Licenca za upotrebu Portala je ograničena na teritoriju EU, tako da, iako Profesionalci mogu pristupiti Portalu van EU, upotreba je odobrena samo u EU.

4. Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva

Sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva nad informacijama, podacima, dijagramima, dizajnom, softverom, zaštitnim znakovima i ostalim sadržajem na Portalu jesu vlasništvo kompanije Fluidra i/ili njenih davalaca licence, tako da upotreba, reprodukcija, prijenos, transformacija, distribucija ili eksploatacija istih na bilo koji način od strane klijenta/korisnika nije dozvoljena, osim ukoliko takva upotreba ne čini dio usluge koja je ugrađena u Portal i koristi se isključivo u privatne svrhe. Kršenje gore spomenutog može dovesti do sudskih i van-sudskih postupaka na koje kompanija ima pravo.

Fluidra zabranjuje bilo kakve postupke koji su suprotni zakonima na snazi u odnosu na dokumentaciju/sadržaj koji se može preuzeti sa Portala i, naročito, sadržaj, to jest, katalozi proizvoda, cjenovnici, između ostalog, se ne mogu mijenjati niti koristiti osim u svrhu u koju su namijenjeni.

5.Politika privatnosti podataka

Ukoliko želite dodatne informacije o obradi podataka, pogledajte našu Opću politiku privatnosti podataka.

6. Prekidi i izmjene

Servisi na Portalu mogu biti prekinuti uslijed održavanja ili kvarova koji su van kontrole kompanije Fluidra, a koji će biti rješeni u razumnom vremenskom periodu.

Fluidra zadržava pravo da izmijeni karakteristike, funkcije i obujam servisa na Portalu u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja, i da promijeni bilo koje informacije. Korisnik će dobiti odgovarajuće upozorenje u vezi s takvim izmjenama.

7. Nadležnost i mjerodavno pravo

Portal je vođen i tumači se u skladu sa zakonima. U slučaju javljanja bilo kakvog neslaganja ili spora, obje strane se slažu sa nadležnošću sudova u Barceloni.